• Laagste Prijsgarantie
 • Gratis verzenden vanaf € 100,-
 • Verzending binnen 2-3 werkdagen

KLANTENSERVICE:

Algemene voorwaarden / Betaalmethoden / Verzenden / Levertijden / Retourneren

 

Algemene voorwaarden:

Lid 1 - Definities.

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Partijgoederen JD, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan de Geurdeland 17G, 6673DR, Andelst in Nederland.

Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Partijgoederen JD gesloten Overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Partijgoederen JD in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.


Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Partijgoederen JD.

 

Lid 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden.

Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Partijgoederen JD niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Partijgoederen JD tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen 14 dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

De koper heeft altijd het recht om iets retour te doen als het product niet naar zijn wensen is, dit moet dan wel binnen 14 dagen gedaan zijn, mits het product niet gebruikt is. De koper heeft ten aller tijde recht van retour zonder enige redenen.

Lid 3 - Totstandkoming Overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen van Partijgoederen JD zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Partijgoederen JD en de aanvaarding door Partijgoederen JD van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Partijgoederen JD, indien Partijgoederen JD niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Lid 4 - Overmacht.

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Partijgoederen JD ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Partijgoederen JD ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Partijgoederen JD geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van Partijgoederen JD geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Partijgoederen JD.

Lid 5 - Aansprakelijkheid.

Partijgoederen JD is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van te kort koming in de door Partijgoederen JD geleverde zaken.

Partijgoederen JD is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Partijgoederen JD.

De aansprakelijkheid van Partijgoederen JD ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Partijgoederen JD een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Lid 6 - Betaling.

Partijgoederen JD brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Partijgoederen JD kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Partijgoederen JD aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

Indien de Koper en Partijgoederen JD overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Partijgoederen JD pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Partijgoederen JD van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Partijgoederen JD zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.

Partijgoederen JD houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Partijgoederen JD zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen drie werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Partijgoederen JD te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Partijgoederen JD.

Partijgoederen JDV heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Partijgoederen JD is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Partijgoederen JD te verrekenen met enige vordering van de Koper op Partijgoederen JD, uit welke vorm dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is Partijgoederen JD vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Partijgoederen JD gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Partijgoederen JD te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Partijgoederen JD om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper. Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Partijgoederen JD, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Partijgoederen JD gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Partijgoederen JD is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Partijgoederen JD bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Partijgoederen JD om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Lid 7 - Eigendomsvoorbehoud.

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Partijgoederen JD uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Partijgoederen JD zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken.

Lid 8 - Garantie.

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Partijgoederen JD zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Partijgoederen JD niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade (veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

Partijgoederen JD is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Partijgoederen JD. Partijgoederen JD verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Lid 9 - Levering.

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, DPD, UPC, of DHL.

Partijgoederen JD streeft naar een leveringstermijn van 30 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland, Duitsland en België.

Indien tussen de Koper en Partijgoederen JD overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Partijgoederen JD dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Partijgoederen JD zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Partijgoederen JD.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

Partijgoederen JD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 - Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om de geleverde goederen retour te sturen. De Koper krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de Koper thuis naar Partijgoederen JD zijn voor kosten van de Koper. Indien de Koper gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en ongeopende verpakking aan Partijgoederen JD geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient de Koper contact met ODQS CV op te nemen via info@partijgoederen-jd.nl . Partijgoederen JD dient vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na de retourzending terug te storten.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Partijgoederen JD beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Partijgoederen JD, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Partijgoederen JD ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Partijgoederen JD binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Partijgoederen JD. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van Partijgoederen JD niet op, tenzij Partijgoederen JD schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Partijgoederen JD, zal Partijgoederen JD naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Betaalmethoden:


iDeal
Met iDEAL kunt u uw bestelling veilig en gemakkelijk afrekenen. U kunt betalen via de beveiligde internetomgeving van uw eigen bank. U hoeft voor het betalen met iDEAL geen account aan te maken, maar u kunt gewoon inloggen volgens dezelfde veilige methode die u ook bij het internetbankieren gebruikt.


PayPal
PayPal is een gratis online betaalservice waarmee u veilig uw bestellingen kunt afrekenen. Het gebruik van PayPal is gratis en u kunt uw account eenvoudig aan uw creditcard (Mastercard, Visa, American Express of Discover) of bankrekening koppelen.


Bancontact / Mister Cash
Belgische klanten kunnen bij ons betalen via Bancontact en Mister Cash. Met Bancontact en Mister Cash kunt u vertrouwd, veilig, gemakkelijk en zonder extra kosten uw online aankopen afrekenen. Met een Belgische betaalkaart kunt u direct gebruik maken van Bancontact en Mister Cash, zonder dat u daarvoor een account hoeft aan te maken. Bancontact en Mister Cash zijn geschikt voor alle grote Belgische banken. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor betalingen via Bancontact en Mister Cash.


Bankoverschrijving
Als u ervoor kiest om de betaling zelf over te maken naar ons, kunt u het bedrag vooraf via uw eigen bank naar ons overmaken. Na de bestelling krijgt u een mail van onze betaalprovider met de gegevens om het bedrag over te maken. Uw bestelling wordt verzonden zodra het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij vooraf bankoverschrijving wordt uw bestelling niet direct verwerkt waardoor het tot enkele dagen kan duren voordat wij uw bestelling verzenden. Bij bankoverschrijving worden u geen transactiekosten berekend. Deze betaalmethode is dus kosteloos te gebruiken.


Sofortüberweisung
Deze betaaldienst is speciaal voor onze Duitse klanten.

 

Creditcard

Een creditcardbetaling is een wereldwijde betaling die extra kosten met zich mee brengt. De consument kan dit bedrag via zijn of haar bank nog terughalen. Deze terugvordering wordt een chargeback genoemd en is mogelijk tot 180 dagen na aankoop. Lees meer over de risico’s van creditcardbetalingen. Visa Europese Unie kaarten € 0,25 + 1,8% Zakelijke & niet-EU kaarten € 0,25 + 2,8% Binnenlands € 0,25 + 1,8% Zakelijke kaarten binnen de EER € 0,25 + 2,8% MasterCard Europese Unie kaarten € 0,25 + 1,8% Zakelijke & niet-EU kaarten € 0,25 + 2,8% Binnenlands
€ 0,25 + 1,8% Zakelijke kaarten binnen de EER € 0,25 + 2,8% American Express Kaarten buiten de EER € 0,25 + 2,8% Kaarten binnen de EER
€ 0,25 + 2,8% Maestro € 0,39 CartaSi € 0,25 + 1,8% Cartes Bancaires € 0,25 + 1,8% Terugstortingen € 0,25 Chargebacks € 19,00

 

Apple Pay

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en meer dan 30 andere landen

We rekenen geen additionele kosten voor Apple Pay. Bij betalingen via Apple Pay wordt alleen het tarief van de gebruikte debit- of creditcard gerekend.

Apple Pay biedt de consument een makkelijke, veilige en beschermde manier om online te betalen. Klanten doen dit met de apparaten die ze altijd bij zich hebben.

Betalen met Apple Pay is sneller dan traditionele betaalmethodes zoals debit- en creditcards en andere betaalmethodes. Klanten hoeven niet meer te zoeken naar hun portemonnee en de juiste kaart. Klanten die Safari gebruiken, kunnen met een simpele aanraking afrekenen.

Klarna Achteraf Betalen

Duitsland, Oostenrijk, Finland, Nederland en België

 • Oostenrijk *€ 0,35 + 2,99%
 • Finland *€ 0,59 + 2,79%
 • Duitsland *€ 0,35 + 2,99%
 • Nederland & België *€ 1,00 + 2,99%
 • Terugstortingen € 0,25
 • Chargebacks€ 1,00

Met Klarna: Achteraf betalen heeft de consument de mogelijkheid om pas te betalen nadat ze de bestelling hebben ontvangen. Deze betaalmethode is momenteel beschikbaar voor Euro (€) betalingen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland.

Klarna Gespreid Betalen

Duitsland, Oostenrijk, en Finland

 • Oostenrijk *2,99%
 • Finland *€ 0,59 + 0,99%
 • Duitsland *2,99%
 • Terugstortingen€ 0,25
 • Chargebacks€ 1,00

Met Klarna: Gespreid betalen bied de consument de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Deze betaalmethode is momenteel beschikbaar voor Euro (€) betalingen in Duitsland, Oostenrijk en Finland.

Verzenden & Levertijden:

In principe leveren wij uit voorraad. Hierdoor wordt uw bestelling meestal binnen 1-2 werkdagen bij u afgeleverd. Mocht het door u bestelde product onverhoopt niet op voorraad zijn, dan krijgen wij uw producten meestal de volgende werkdag geleverd door onze dagelijkse leverancier. Indien de levertijd van (een gedeelte van) uw bestelling dusdanig afwijkt van de genoemde levertijd, brengen wij u op de hoogte. Mocht de levertijd langer duren dan 30 werkdagen ontvangt u de mogelijkheid om te kiezen voor een passend alternatief of op (een deel van) de bestelling te blijven wachten. Levering verloopt via de pakketbezorgers van verschillende vervoerders. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Over het algemeen zal, na afhaling uit ons magazijn, de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen. Ivm het Covid-19 virus kunnen bestellingen en leveringen van vervoerders dagen langer duren.

Verzendkosten Nederland / België

DPD / GLS / PostNL / DHL / Fietskoerier
0-30 kg € 7,50

30-60 kg (2 pakketten)€ 16,95

60-90 kg (3 pakketten)€ 26,85  

Grote / zware producten (NL)€ 120,- pallet of koerier

 

Verzendbeleid
Verzenden
Als u uw bestelling in uw winkelwagen heeft geplaatst kunt u doorgaan naar de kassa. In de kassa kunt u uw adresgegevens invullen en kunt u kiezen om uw bestelling thuis te laten bezorgen via de pakketdienst. Bij het plaatsen van uw bestelling worden de verzendkosten automatisch weergegeven. Indien uw orderbedrag € 100,- of hoger is berekenen wij geen verzendkosten.

Wat zijn de verzendkosten van mijn zending?
Om te zien hoeveel verzendkosten u betaald plaatst u uw product in de winkelwagen en gaat u door naar de kassa. Wij hanteren standaard € 7,50 verzendkosten. Vanaf 100 inclusief btw verzenden wij uw product gratis binnen Nederland, België en Duitsland. 

Wanneer worden mijn producten geleverd?
Zijn de producten uit uw bestelling op voorraad en plaatst u uw bestelling voor 18:00 uur dan heeft u uw producten de volgende werkdag in huis. Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle producten op voorraad te hebben. Als een product niet bij ons op voorraad is en wij het product niet binnen 30 werkdagen kunnen leveren nemen wij contact met u op.

Zodra de bestelling bij ons wordt ingeboekt voor verzending krijgt u van ons een shipment mail. Als uw zending wordt ingeboekt bij onze verzenddienst ontvangt u via de mail de track and trace gegevens.

Zorg wel dat u thuis bent op het moment van afleveren, want er moet voor uw zending worden getekend zodat uw producten in goede handen worden ontvangen.

Vragen over uw levering
U kunt ons van maandag tot en met vrijdag en zaterdag (alleen vragen over producten) bereiken op het nummer: 06 – 53464720. U kunt op dit nummer whatsappen met uw vraag en wij zullen uw vraag dan beantwoorden. U kunt altijd ons contactformulier invullen zodat wij zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.

Retourneren:

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen verschillend per pakket, afhankelijk van het gewicht en de afmetingen. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en ongeopende verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Producten retour zenden kan o.v.v. het retournummer naar aanvraag op het volgende mail adres: info@partijgoederen-jd.nl

Product ruilen?

Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.

 

VRAAG EEN RETOURFORMULIER AAN OP:  info@partijgoederen-jd.nl